ปิด VPS ให้หยุดส่ง Spam mail

เนื่องจากเราห้ามส่ง Spam mail นะครับ
หาก VPS ลูกค้าได้ส่ง spam mail ออกไปเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับ และลูกค้าต้องทำการแก้ไขโดยเร็ซที่สุด หากไม่สามารถแก้ได้ทางเราจำเป็นต้องปิดการเชื่อมต่อเนตของ VPS ลูกค้าทันที
เพื่อเป็นการป้องกัน เรามีคู่มือสำหรับการหยุดส่ง Spam mail ให้ครับ

กรณี: ไม่ได้ใช้ VPS ในการรับส่งอีเมล

กรณีนี้ทำได้ง่ายครับ โดยการปิด service mail ไม่ให้มันทำงานปัญหาก็จะหายไปทันทีครับ

Ubuntu/Debian:
พิมพ์คำสั่งนี้นะครับ

/etc/init.d/postfix stop
/etc/init.d/sendmail stop
update-rc.d postfix disable
update-rc.d sendmail disable

Centos:
พิมพ์คำสั่งนี้นะครับ

service postfix stop
service sendmail stop
service exim stop
chkconfig postfix off
chkconfig sendmail off
chkconfig exim off

Windows:
ปิด service SMTP ใน Windows

กรณี: ใช้ VPS เป็นเครื่องรับส่งอีเมล


กรร๊นี้จำเป็นต้องเพิ่มกฎใน firewall ครับ เพื่อป้องกันการส่ง spam
จะยังสามารถรับเมลได้

Centos:
พิมพ์คำสั่งนี้ครับ

cp /etc/sysconfig/iptables /etc/sysconfig/iptables.bak
chkconfig iptables on
service iptables start
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -j DROP
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 465 -j DROP
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 587 -j DROP
service iptables save

จากนั้นลองดูผล

Ubuntu/Debian:

iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 25 -j DROP
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 465 -j DROP
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 587 -j DROP
sudo apt-get install iptables-persistent
sudo /etc/init.d/iptables-persistent save
sudo /etc/init.d/iptables-persistent reload
sudo netfilter-persistent save
sudo netfilter-persistent reload

Then find the cause of the problem.

Windows

ปิด Service SMTP ใน Windows
  • 0 ผู้ใช้ส่วนใหญ่พบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์
คำตอบนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

Control Panel ของ VPS

เมื่อลูกค้าได้ VPS แล้ว จะสามารถเข้าไปควบคุม VPS ได้ทันทีคลิกที่เมนู ระบบลูกค้า บนหน้าเวป...

การกู้ข้อมูล

คำเตือน ! เมื่อกู้ข้อมูลสำรองแล้ว ข้อมูลก่อนหน้านี้จะหายไป!หากลูกค้าต้องการกู้ข้อมูล...

Remote เข้า VPS ในระบบลูกค้าด้วยปุ่ม VNC

ลูกค้าสามารถทำการเข้า VPS ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ Remote Desktop เพราะเรามีระบบ VNC...

การ Start/Stop Restart Shutdown และเข้าใช้งาน VPS ผ่าน VNC

เข้าเว็บจัดการ VPS ที่ลิ้งนี้ https://vpsadmin.vpshispeed.com:4083/ แล้วกรอก Email และ รหัสผ่าน...

การลง VPS ใหม่เอง

หาก VPS ของลูกค้าดูยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ หรือมีปัญหามากมาย...