เซิร์ฟเวอร์ขาดการเชื่อมต่อเวลา 11:52 ผู้ให้บริการอินเตอร์เนตสามารถแก้ไขและกลับมาเชื่อมต่อได้ในเวลา 12:35

เบื้องต้นเกิดจาก Hardware เกี่ยวกับอินเตอร์เนตไม่ทำงานนะครับ (hardware failure) ได้ทำการเปลี่ยนและแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ
ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในภายหลังครับ

ขอบคุณครับ

At 11:52 our servers lost internet connection. All VPs's were unreachable.
Our network provider fixed this issue on 12:35.

The problem was caused by a hardware failure in the core switch of our network provider.Wednesday, March 28, 2018

« กลับไป